Globalne cele i MASCOT

Cele zrównoważonego rozwoju

Zdecydowaną większość produktów MASCOT powstaje we własnych fabrykach, w których produkcja odbywa się wydajnie i z poszanowaniem ludzi oraz środowiska naturalnego.

17 globalnych celów

Organizacja Narodów Zjednoczonych sformułowała 17 ogólnoświatowych celów zrównoważonego rozwoju. Wszystkie kraje, przedsiębiorstwa i organizacje powinny pracować nad ich osiągnięciem do 2030 roku. Te 17 celów to wspólne punkty odniesienia, dzięki którym wszelkiego typu podmioty mogą przekuć globalne potrzeby w rozwiązania biznesowe, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla nadchodzących pokoleń.

MASCOT działa w zakresie wszystkich 17 celów na różnych poziomach i zamierza rozwijać oraz wzmagać te wysiłki aż do roku 2030. Produkując odzież roboczą, chcemy między innymi przyczyniać się do eliminacji biedy i głodu, zwiększania dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, a także tworzenia godnych miejsc pracy. Zapraszamy do poczytania na ten temat na kolejnych stronach.

Koniec z ubóstwem
Czytaj więcej
Zero głodu
Czytaj więcej
Dobre zdrowie i jakość życia
Czytaj więcej
Dobra jakość edukacji Równość płci
Czytaj więcej
Czysta woda i warunki sanitarne
Czysta i dostępna energia Wzrost gospodarczy i godna praca
Czytaj więcej
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Mniej nierówności Zrównoważone miasta i społeczności Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Czytaj więcej
Działania w dziedzinie klimatu Życie pod wodą Życie na lądzie
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Partnerstwa na rzecz Celów
Czytaj więcej

17 celów zrównoważonego rozwoju dotyczy szeregu globalnych wyzwań, nad którymi powinny pracować wszystkie państwa członkowskie ONZ. Cele te są wzajemnie zależne od siebie i mają trzy wymiary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

Dobre, pewne i bezpieczne warunki pracy i zatrudnienia w dziale produkcji-MASCOT ACCELERATE

MASCOT bierze odpowiedzialność za ludzi i środowisko

MASCOT pracuje nad tworzeniem zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu produkcyjnym. Jako globalne przedsiębiorstwo branży tekstylnej ponosimy wielką odpowiedzialność za dobro człowieka i środowiska, zarówno w naszych zakładach, jak i w pozostałej części łańcucha dostaw. Odpowiedzialność tę oczywiście w pełni na siebie przyjmujemy.