Polityka środowiskowa w zakładach własnych MASCOT

  Około 75% wszystkich produktów MASCOT w kategorii odzieży roboczej wytwarzamy sami w naszych fabrykach na terenie Wietnamu i Laosu. W pełni stosujemy się przy tym do polityki lokalnych władz i stref przemysłowych oraz wymogów normy SA8000, które odnoszą się do aspektów ochrony środowiska.

  Produkty nabierają kształtu-seamstress-Laos

  Nasza polityka środowiskowa opiera się zatem na dokumentach dotyczących bezpieczeństwa pracy, kodeksie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podręczniku odpowiedzialności społecznej opartym na normie SA8000: 2014. Polityka ta obejmuje metody kontroli i postępowania z odpadami, zwłaszcza zwykłymi i niebezpiecznymi.

  Nasze zakłady posiadają certyfikaty zgodności z wymogami SA8000 wydane przez organizację Social Accountability International (SAI), www.sa-intl.org.

  Czytaj więcej

  Przepisy prawa krajowego

  Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska szczegółowo reguluje wszystkie kwestie pozostające w zakresie jego kompetencji, takie jak: odpady zwykłe i niebezpieczne, okresowe monitorowanie środowiska, harmonogram raportowania, oceny oddziaływania na środowisko itp.

  Polityka stref przemysłowych

  Fabryki MASCOT są zlokalizowane w oficjalnie wydzielonych strefach przemysłowych zatwierdzonych przez Kancelarię Premiera odpowiednio w Wietnamie i Laosie. Wszystkie zakłady mają wdrożoną politykę gospodarki odpadami i prowadzą w tym zakresie kontrole. Za oczyszczanie ścieków odpowiadają władze stref pod nadzorem agencji ds. środowiska. Firma MASCOT prowadzi dokumentację dotyczącą ścieków (ścieków bytowych i przemysłowych wykorzystywanych do testów laboratoryjnych) oraz zużycia wody.

  Odpady zwykłe - Odpady niebezpieczne - Truck

  Gospodarka odpadami w firmie MASCOT

  Odpady zwykłe

  Wszystkie odpady zwykłe są klasyfikowane i segregowane do osobnych pojemników na tkaniny, papier, nici, uszkodzone palety, uszkodzone kartony (w stopniu uniemożliwiającym ich ponowne wykorzystanie) i części zniszczonego sprzętu bez niebezpiecznych komponentów. Sortowaniu podlegają wszelkiego rodzaju materiały, a certyfikowane firmy wywożą odpady zgodnie z pisemnymi procedurami 2-3 razy w tygodniu. Określone procedury obowiązują także dla innych pozostałości, np. resztek produktów spożywczych. Postępowanie z odpadami podlega nadzorowi, a jakiekolwiek nieprawidłowości są zgłaszane kierownictwu. Wszystko, co nadaje się do przetworzenia, jest odbierane przez firmy recyklingowe, z którymi mamy podpisane kontrakty. Dotyczy to przykładowo ścinków tkanin z działu produkcji. Odpady zwykłe, które można poddać ponownemu przerobowi, są dokumentowane w specjalnym raporcie z podziałem na różne materiały: bawełnę, nylon, ścierki, papier, kompozyty i drewno. Każdy rodzaj odpadów jest zgłaszany osobno.

  Odpady niebezpieczne

  Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w zakładach MASCOT jest niewielka, ponieważ produkcja w przeważającej mierze obejmuje szycie. Wszystkie odpady niebezpieczne są klasyfikowane i segregowane do osobnych pojemników, przykładowo na zużyty olej, ścierki lub materiały nasączone odpadami niebezpiecznymi, metalowe pojemniki, w tym puszki po farbach i barwnikach, odpady medyczne (w tym ostre przedmioty), zużyte baterie, zużyte części i urządzenia elektroniczne.

  Pojemniki na odpady niebezpieczne są odpowiednio oznakowane w języku angielskim i wietnamskim/laotańskim. Tylko odpowiednio przeszkolone osoby mogą zajmować się odpadami niebezpiecznymi i przenosić je do odpowiednich pojemników. Za dokładną kontrolę tych pojemników i ich liczby, jak również za przekazywanie ich wyspecjalizowanej certyfikowanej firmie, odpowiedzialni są wyszkoleni inspektorzy bhp.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  MASCOT posiada systemy redukcji hałasu oraz ilości włókien. Stanowiska pracy są czyste, uporządkowane i sprzątane na bieżąco w trakcie dnia roboczego. Temperatura we wnętrzach jest regulowana za pomocą klimatyzacji i wynosi maksymalnie 27 ºC. Wilgotność powietrza kształtuje się na poziomie 65%, w czym pomaga wydajna wentylacja. Hałas podlega pomiarom i jest utrzymywany na akceptowalnym poziomie. MASCOT szkoli wszystkich pracowników w zakresie oszczędzania wody, energii i papieru oraz zachowywania bezpieczeństwa i porządku w miejscu pracy.