Polityka środowiskowa w zakładach własnych MASCOT

Ponad 80% wszystkich produktów MASCOT w kategorii odzieży roboczej wytwarzamy sami w naszych fabrykach na terenie Wietnamu i Laosu. W pełni stosujemy się przy tym do polityki lokalnych władz i stref przemysłowych oraz wymogów normy SA8000, które odnoszą się do aspektów ochrony środowiska.

Woman - Każdy pracownik szwalni jest wyspecjalizowany w określonej dziedzinie szycia i ma ją opanowaną do perfekcji. Dzięki temu produkcja odbywa się bardziej efektywnie i ryzyko popełnienia błędów jest zminimalizowane.

Nasza polityka środowiskowa opiera się zatem na dokumentach dotyczących bezpieczeństwa pracy, kodeksie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podręczniku odpowiedzialności społecznej opartym na normie SA8000: 2014. Polityka ta obejmuje metody kontroli i postępowania z odpadami, zwłaszcza zwykłymi i niebezpiecznymi.

Nasze zakłady posiadają certyfikaty zgodności z wymogami SA8000 wydane przez organizację Social Accountability International (SAI), www.sa-intl.org. Zapoznaj się z obowiązującymi certyfikatami SA8000 dla fabryk MASCOT w Laosie i Wietnamie.

Laos - SA 8000 - PDF Vietnam - SA 8000 - PDF
  MASCOT Laos MASCOT Vietnam  

 

Przepisy prawa krajowego

Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska szczegółowo reguluje wszystkie kwestie pozostające w zakresie jego kompetencji, takie jak: odpady zwykłe i niebezpieczne, okresowe monitorowanie środowiska, harmonogram raportowania, oceny oddziaływania na środowisko itp.

Polityka stref przemysłowych

Cztery fabryki MASCOT są zlokalizowane w oficjalnie wydzielonych strefach przemysłowych zatwierdzonych przez Kancelarię Premiera odpowiednio w Wietnamie i Laosie. Wszystkie zakłady mają wdrożoną politykę gospodarki odpadami i prowadzą w tym zakresie kontrole. Za oczyszczanie ścieków odpowiadają władze stref pod nadzorem agencji ds. środowiska. Firma MASCOT prowadzi dokumentację dotyczącą ścieków (ścieków bytowych i przemysłowych wykorzystywanych do testów laboratoryjnych) oraz zużycia wody.

Odpady zwykłe - Odpady niebezpieczne - Truck

Gospodarka odpadami w firmie MASCOT

Odpady zwykłe

Wszystkie odpady zwykłe są klasyfikowane i segregowane do osobnych pojemników na tkaniny, papier, nici, uszkodzone palety, uszkodzone kartony (w stopniu uniemożliwiającym ich ponowne wykorzystanie) i części zniszczonego sprzętu bez niebezpiecznych komponentów. Sortowaniu podlegają wszelkiego rodzaju materiały, a certyfikowane firmy wywożą odpady zgodnie z pisemnymi procedurami 2-3 razy w tygodniu. Określone procedury obowiązują także dla innych pozostałości, np. resztek produktów spożywczych. Postępowanie z odpadami podlega nadzorowi, a jakiekolwiek nieprawidłowości są zgłaszane kierownictwu. Wszystko, co nadaje się do przetworzenia, jest odbierane przez firmy recyklingowe, z którymi mamy podpisane kontrakty. Dotyczy to przykładowo ścinków tkanin z działu produkcji. Odpady zwykłe, które można poddać ponownemu przerobowi, są dokumentowane w specjalnym raporcie z podziałem na różne materiały: bawełnę, nylon, ścierki, papier, kompozyty i drewno. Każdy rodzaj odpadów jest zgłaszany osobno.

Odpady niebezpieczne

Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w zakładach MASCOT jest niewielka, ponieważ produkcja w przeważającej mierze obejmuje szycie. Wszystkie odpady niebezpieczne są klasyfikowane i segregowane do osobnych pojemników, przykładowo na zużyty olej, ścierki lub materiały nasączone odpadami niebezpiecznymi, metalowe pojemniki, w tym puszki po farbach i barwnikach, odpady medyczne (w tym ostre przedmioty), zużyte baterie, zużyte części i urządzenia elektroniczne.

Pojemniki na odpady niebezpieczne są odpowiednio oznakowane w języku angielskim i wietnamskim/laotańskim. Tylko odpowiednio przeszkolone osoby mogą zajmować się odpadami niebezpiecznymi i przenosić je do odpowiednich pojemników. Za dokładną kontrolę tych pojemników i ich liczby, jak również za przekazywanie ich wyspecjalizowanej certyfikowanej firmie, odpowiedzialni są wyszkoleni inspektorzy bhp.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

MASCOT posiada systemy redukcji hałasu oraz ilości włókien. Stanowiska pracy są czyste, uporządkowane i sprzątane na bieżąco w trakcie dnia roboczego. Temperatura we wnętrzach jest regulowana za pomocą klimatyzacji i wynosi maksymalnie 27 ºC. Wilgotność powietrza kształtuje się na poziomie 65%, w czym pomaga wydajna wentylacja. Hałas podlega pomiarom i jest utrzymywany na akceptowalnym poziomie. MASCOT szkoli wszystkich pracowników w zakresie oszczędzania wody, energii i papieru oraz zachowywania bezpieczeństwa i porządku w miejscu pracy.